Was sehst Du?

What do you see in that picture?

Cosa tu ta mira na letrato?

Sa imong tan-aw, unsa man ang imong makita sa litrato?

Ano ang nakikita mo sa litrato?

>>> Back to ...       >>> Leticia          >>> Collections